Aighneachtaí á lorg Acht na Dteangacha Oifigiúla 2003

Aighneachtaí á lorg Acht na Dteangacha Oifigiúla 2003
Dréacht Scéim á hUllmhú ag Udaráis Aitiúla Chill Chainnigh

Tá sé I gceist ag Udaráis Aitiúla Chill Chainnigh scéim a dhréachtadh de réir Alt 11 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bun-chuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeadh fail níos mó ar sheirbhisí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeadh said ar chaighdeán níos aired.

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréacht-scéime á lorg ag Udaráis Aitiúla Chill Cheannaigh anois ó aon pháirtithe leasmhara. Ba chóir nach rachadh na haighneachtaí sin thar 4,000 focal (c. 8 leathnach). Ba chóir freisin, go hinhmianaithe, aighneachtaí, a bheidh ar fail go poiblí ar láithreán gréasáin Comhaiirle Contae Chill Chainnigh agus Comhairle Buirge Chill Cheainnigh a sheoladh isteach go leictreonach chuig Gaeilge@kilkennycoco.ie. Ina ionad sin is féidir iad a sheoladh leis an bpost chuig Roinn Corparáideacha, Comhairle Contae Chill
Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Sheáin, Cill Chainnigh.

Tá eolas maidir le mandáid agus an ról / na seirbhísí arna soláthar don phobal ag Udaráis Aitiúla
Chill Chainnigh ar fail ar www.kilkennycoco.ie agus www.kilkennyborough.ie . Is é an data deireanach d'aighneachtai a bheith faighte ná 5.00 i.n., ar 30ú Meanfomhar,2012.

Tá tuilleadh eolais faoin Acht ar fail ar láithreán gréasáin na Roinne Gnothaí Pobail, Tuaithe
agus Gaeltachta ar www.pobail.ie nó ar iarrtais tri ríomhphoist chuig achtteanga@pobail.ie


Related Links:


Uaireanta Éigeandála Lasmuigh d’Uaireanta Oifige

Má theastaíonn seirbhís ón Údarás Áitiúil le haghaidh éigeandála lasmuigh de ghnáthuaireanta gnó‚ tabhair an méid a leanas faoi deara:

Ba cheart do dhaoine óna dteastaíonn an tSeirbhís Dóiteáin le haghaidh éigeandála glao a chur ar 112 seachas uimhir ar bith eile.

Gach ceist uisce 1850 278 278 (Uisce Eireann)

Moltar don phobal glao ar chur ar 1890 252654 le haghaidh aon éigeandála eile